Slajd 01

Projekt POWER „Z przyrodą za pan brat”

Projekt realizowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy LMK i Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Projekt POWER „Z przyrodą za pan brat” ma na celu stworzenie mechanizmów współpracy uczelni z otoczeniem społecznym poprzez organizację, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, warsztatów i zajęć dla 450 osób (200K, 250M) z województwa kujawsko-pomorskiego. Działania takie pozwalają na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej i przyczyniają się do wzrostu kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w  okresie od 1.02.2019 do 31.12.2021.

Cel główny projektu wpisuje się w cel szczegółowy osi III POWER, czyli podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, gdyż wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie przyczynią się do kształtowania kompetencji pożądanych na rynku pracy. Rozpoczęcie działań w ramach projektu na etapie szkół podstawowych i średnich może pozwolić uczestnikom projektu, oprócz zdobycia nowych kompetencji, na bardziej świadome wybory życiowe związane z dalszą edukacją, a co za tym idzie podjęciem decyzji, jaki zawód może dana osoba wykonywać.

Kompetencje kluczowe rozwijane w projekcie to: rozwój myślenia naukowego, umiejętności uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność pracy samodzielnej, rozwój umiejętności pracy manualnej, zdolności do konstruktywnego porozumiewania się. Projekt przyczyni się do zdobycia i pogłębienia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, podniesienia kompetencji młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach i wykładach prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz pracowników Wydziału Nauk Biologicznych (WNB) UKW. W ramach projektu opracowano programy kształcenia do realizowanych zadań.

Projekt, poprzez zawiązanie i zacieśnienie współpracy ze szkołami podstawowymi (klasy 7-8) oraz ponadpodstawowymi (licea, technika), czyli młodzież w wieku 14-19 lat zakłada wytworzenie mechanizmów wiążących podmioty i zachęcających do współpracy w ramach wypracowanych metod. W ramach projektu przewidziana jest współpraca ze szkołami podstawowymi oraz szkołami ponadpodstawowymi wyłonionymi w ramach rekrutacji w województwie kujawsko pomorskim.  Szkoły zlokalizowane w małych miejscowościach oferują swoim uczniom wszystko, co mogą w ramach dostępnych środków, jednakże wyjazd na uczelnię i udział w zajęciach, może być dla młodych ludzi okazją do rozbudzenia zainteresowań. Szkoły nie posiadają specjalistycznych sal do przeprowadzania zajęć laboratoryjnych. Pracownie biologiczne czy chemiczne są marzeniem wielu uczniów i nauczycieli. Udział w projekcie daje ogromne możliwości poszerzenia kompetencji uczniów, czy to poprzez zdobycie nowej wiedzy, a następnie jej poszerzenie, czy wykształcenie umiejętności pracy laboratoryjnej, terenowej. Niejednokrotnie uczniowie, mając możliwość zapoznania się z pracą w laboratorium decydują się na pogłębianie wiedzy i poszerzanie zainteresowań, a ich ścieżka życiowa łączy się z zawodem związanym z naukami przyrodniczymi. Zajęcia takie są również weryfikacją, czy dane zainteresowania będą rozwijanie, czy uczeń wybierze inną ścieżkę rozwoju.

W ramach projektu skierowane jest również wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy. Młodzież została objęta cyklem zajęć pozwalających im jak najlepiej skorzystać z oferty Wydziału Nauk Biologicznych. W ramach wsparcia przygotowano w Ogrodzie Botanicznym UKW dwie rabaty pozwalające na kompensację zmysłów. Jedna rabata to przede wszystkim ziołorośla i rośliny pobudzające sensorycznie (kształt liści, zapach, struktura). Druga rabata została przygotowana w formie „wąwozu” z przystosowanym dla uczniów specjalnym „chodnikiem”. Planowano objąć wsparciem 15-30 osób ze szkoły Braille’a, ale zainteresowanie uczniów możliwością uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych czy terenowych jest bardzo duże. Stworzenie rabat pozwala na wykorzystanie ich przez innych uczniów odwiedzających Ogród Botaniczny, spoza projektu POWER. Projekt zakłada przeprowadzenie następujących cykli zajęć przypadających na ucznia: 14 godzin uczniowie ze szkół średnich, 12 godzin uczniowie ze szkół podstawowych, 10 godzin uczniowie z niepełnosprawnościami. Obejmują one warsztaty, wykłady i zajęcia w Ogrodzie Botanicznym.

Projekt POWER „Z przyrodą za pan brat” oferuje szeroką gamę warsztatów i wykładów wpisujących się w podstawę programową oraz jej rozszerzenie. W zależności od grupy wiekowej warsztaty są odpowiednio dostosowywane do odbiorcy. Poniżej zestawiono przykładowe tematy zrealizowanych warsztatów i wykładów, odbywających się w infrastrukturze UKW.

Warsztaty:

 • Barwniki fotosyntetyczne, czyli dlaczego rośliny są zielone  Prowadzący: dr Dawid Mikulski
 • Bezkręgowce wodne – biologia Prowadzący: mgr Martyna Bąkowska
 • Chemiczna identyfikacja składników DNA Prowadzący: dr Katarzyna Robaszkiewicz
 • Chemiczna identyfikacja składników DNA Prowadzący: dr Małgorzata Śliwinska
 • Co kryje w sobie kwiat? Prowadzący: dr inż. Małgorzata Mazur
 • Co kryje w sobie woda – badania  laboratoryjne. Prowadzący: mgr Monika Szymańska  
 • Co kryje w sobie woda – badania  laboratoryjne. Prowadzący: mgr Natalia Mrozińska   
 • Co warto wiedzieć o DNA?  dr Sandra Jankowska – Wróblewska
 • Fascynujący świat grzybów Prowadzący: dr inż. Magdalena Kulczyk Skrzeszewska
 • Fascynujący świat pierwotniaków Prowadzący: mgr Martyna Bakowska                         
 • Izolacja genomowego DNA warsztaty mgr Katarzyna Meyza
 • Jak działają zmysły. Prowadzący: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. nadzw.UKW, mgr Iwona Ałtyn
 • Jak smakuje genetyka? Badanie odczuwania gorzkiego smaku Prowadzący: dr Magdalena Trojankiewicz
 • Jak z odpadowej aluminiowej puszki otrzymać kryształ ałunu? – odzysk surowców z odpadów na drodze recyklingu chemicznego  Prowadzący: dr inż. Małgorzata Sutkowy „
 • Mikroorganizmy wokół nas. Prowadzący: dr Mata Małecka Adamowicz
 • Poczuj chemię do chemii Prowadzący: dr inż. Małgorzata Sutkowy                                  
 • Rozsiewanie się roślin. Prowadzący: dr Renata Hoffman
 • Świat roślin pod mikroskopem  Prowadzący: dr Barbara Waldon – Rudzionek                            
 • Tajemniczy świat mikrobów  Prowadzący Emilia Jankowiak
 • Trochę posolić, przemyć płynem do mycia naczyń, zalać alkoholem i gotowe- przepis na ekspresową izolację DNA z owoców Prowadzący: dr n. med. Joanna Dróżdż-Afelt 

Wykłady:

 • Biotechnologia w XXI wieku – zadania i perspektywy” dr hab. Grzegorz Kłosowski prof. UKW
 • Grzyby pleśniowe i mikotoskyny – pasierby medycyny Prowadzący Prof. dr hab. inż. Jan Grajewski
 • Inwazje w świecie roślin dr Renata Hoffmann
 • Jak działają zmysły dr hab. Magdalena Twarużek prof. UKW
 • Jak zmusić drzewa do mówienia? dr hab. Artur Dzialuk prof. UKW
 • Kiedy jezioro kwitnie…?, czyli kilka słów o glonach dr hab. Ewa Dembowska prof. UKW
 • Układ immunologiczny – siły obronne organizmu  dr Ryszard Gołda
 • Wpływ wysiłku fizycznego na mechanizmy odpornościowe dr hab. Wiesław Krumrych prof. UKW 
 • Zapylacze znane i nieznane dr hab. Andrzej Oleksa prof. UKW
 • Rodzeństwo podobieństwa i różnice – sekrety DNA. dr Magdalena Trojankiewicz

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media