Slajd 01

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej

Cele: Celem doradztwa edukacyjno-zawodowego w liceum jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania i zmiany decyzji edukacyjno-zawodowych uwzględniających:

 • pogłębianie poznawania samego siebie,
 • analizę informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji oraz własnej wiedzy,
 • rozwijanie kompetencji społecznych sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu w sytuacjach zawodowych,
 • wsparcie uczniów w sytuacji wyboru,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego uczestnictwa na rynku pracy,
 • przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy i mobilności zawodowej oraz uczenia się przez całe życie i uczestnictwa w całożyciowym poradnictwie kariery.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego umożliwia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania siebie, własnych predyspozycji zawodowych, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i dalszego kierunku kształcenia. System określa rolę, zadania i metody oraz formy pracy zawodoznawczej szkolnego doradcy zawodowego oraz nauczycieli w ramach rocznego planu działania i jest włączony do statutu szkoły.

Aktualny rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania młodzieży w zatrudnieniu. I dlatego realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) w szkole jest tak istotna we właściwym przygotowaniu uczniów do racjonalnych decyzji edukacyjno-zawodowych. To właśnie tutaj, przyszły absolwent dokonuje najważniejszych wyborów w zakresie wyboru dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

Szkolny Doradca Zawodowy kieruje całością działań z zakresu orientacji i doradztwa

zawodowego w szkole. Organizuje i udziela pomocy uczniom w zakresie poznawania

różnych zawodów; samopoznania własnych predyspozycji zawodowych – zainteresowań,

uzdolnień, samooceny własnych działań i silnych cech osobowości; poznania

przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu i szkoły itp. – oraz ścieżek kształcenia

wyższego i rynku pracy. Zarówno uczeń jak i rodzic mogą zawsze skorzystać z profesjonalnej

pomocy doradczej na terenie macierzystej placówki.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • na wybór zawodu wpływaj głównie wartości, czynniki intelektualne, emocjonalne i zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia rodziny oraz wpływ środowiska,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka,
 • prowadzona jest indywidualna i grupowa praca z uczniami, rodzicami i nauczycielami (radą pedagogiczną),
 • działania zawodoznawcze są planowane i systematycznie realizowane wg harmonogramu pracy szkoły,
 • uczniowie wraz z nauczycielami informatyki s włączani do tworzenia bazy informacyjnej w szkole.

Program WSDZ obejmuje następujące obszary działania – prac z:

 • nauczycielami,
 • uczniami (klasą),
 • rodzicami.

WSDZ w ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną) obejmuje:

 • utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zgodnie ze statutem szkoły,
 • określenie priorytetów w zakresie tworzenia szkolnej bazy środków informacyjno-dydaktycznych z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego,
 • realizację działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli przyszłego pracownika,
 • prowadzenie zróżnicowanych metod aktywnego poznawania zawodów, osobowo ci i kierunków kształcenia oraz rynku pracy,
 • integrację społeczną młodzieży wiejskiej z miejską oraz kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych w środowisku szkolnym,
 • zapoznawanie się z zawodami przyszło ci na rynku krajowym i unijnym,
 • usytuowanie blisko ucznia profesjonalnej pomocy doradczej zgodnie ze standardami Unii Europejskiej,
 • włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji zawodowej m.in.: poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), urzędów pracy (UP), Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), poradni medycyny pracy (PMP).

WSDZ w ramach pracy z uczniami obejmuje:

 • poznawanie różnych zawodów,
 • poznawanie własnej osobowo ci,
 • autodiagnoz preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyj do szkół wy szych,
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej (oraz Indywidualnego Planu Działania – IPD),
 • analiz potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,
 • przygotowywanie się do procesów orientacji, mobilno ci oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp.,
 • indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste,
 • grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, treningi),
 • pomoc w wyborze odpowiedniej praktyki zawodowej w zakładach pracy,
 • wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza oświatowym,
 • kształtowanie umiejętności wiadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy.

WSDZ w ramach pracy z rodzicami obejmuje:

 • prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów,
 • zajęcia służące wspomaganiu rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci (np. warsztaty, mediacje, prelekcje),
 • włączanie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów, do działa zawodoznawczych szkoły,
 • przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego,
 • indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy maj problemy: zdrowotne, emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.,
 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowych w regionie,
 • przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy.

Cele programu WSDZ:

 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
 2. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych.
 3. Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej.
 4. Przygotowanie uczniów do konstruowania realistycznych planów kariery edukacyjno-zawodowej.
 5. Kształtowanie wiadomych decyzji w wyborze zawodu i szkoły.
 6. Aktywizowanie uczniów do poznawania różnych grup zawodowych.
 7. Inspirowanie młodzie y do poznawania kierunków kształcenia i wymaga edukacyjnych w szkołach wyższych.
 8. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, przełamywanie barier środowiskowych (miasto – wieś) oraz kształtowanie właściwych relacji społecznych.
 9. Poznawanie rynku pracy oraz zjawisk reorientacji, mobilności zawodowej i bezrobocia.
 10. Poznawanie zawodów przyszłości w kraju i w Unii Europejskiej.
 11. Zapoznawanie rodziców z problematyką rozwoju zawodowego dziecka.
 12. Aktywizowanie rodziców w proces wychowawczy dziecka dotyczący wyboru zawodu i właściwej szkoły wyższej.
 13. Włączanie placówek, instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa zawodowego w szkole.
 14. Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego na terenie szkoły.
 15. Prowadzenie diagnozy środowiska szkół wyższych (ranking) i dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb uczniów oraz do zmian na rynku pracy.
 16. Zorganizowanie SzOK-u dla społeczno ci uczniowskiej.

Zadania wynikające z celów programu:

 1. Harmonogram pracy Liceum.
 2. Czynniki prawidłowego wyboru zawodu.
 • MODUŁ I – klasa I – „Uczeń poznaje siebie”.
 • MODUŁ II – klasa II – „Uczeń poznaje różne zawody”.
 • MODUŁ III – klasa III – „Kim będę? – Uczeń poznaje ścieżki dalszego kształcenia i rynek pracy”.
 1. Przewidywane efekty podejmowanych działa .

Ad 1. Harmonogram pracy szkoły

Lp. Zadania Realizuj cy Terminy Uwagi
1. Zorganizowanie szkoleniowej rady Szkolny Wrzesień – Kontakt z
  pedagogicznej na temat „WSDZ w Doradca psychologiem
  szkole” (ustalenie metod i form październik
  Zawodowy i PPP
  pracy zawodoznawczej w szkole)  
       
2. Stworzenie i prowadzenie szkolnej j. w. Cały rok Kontakt z
    szkolny psychologiem,
  Tablicy zawodoznawczej  
      PPP, PUP
       
3. Tworzenie internetowej bazy Doradca, Cały rok Współpraca z
  informacyjnej w szkole nauczyciele szkolny PUP, PPP,
    informatyki   KOWEZiU
4. Zorganizowanie punktu informacji Doradca Cały rok Kontakt z PPP,
  zawodowej dla uczniów, rodziców zawodowy szkolny PUP i innymi
  i nauczycieli (stałe uzupełnianie     ośrodkami
  bazy informacyjnej)     zajmującymi
        się
        doradztwem
5. Współpraca z rodzicami j. w. Cały rok ( w Kontakt z PPP
  (spotkania, warsztaty, prelekcje,   zależności i innymi
  konsultacje, porady itp.)   od potrzeb) placówkami w
        zależności od
        potrzeb
6. Przeprowadzenie pogadanek Doradca    
  zawodoznawczych w klasach I – zawodowy lub październik  
  III (np. „Moja droga do zawodu” ) wychowawcy – grudzień  
    klas I – III    
7. Opracowanie scenariuszy lekcji do Doradca Cały rok Kontakt z PPP,
  poszczególnych modułów dla zawodowy   PUP, i innymi
  wychowawców klas     instytucjami
8. Przeprowadzenie lekcji Wychowawcy Od Propozycje
  wychowawczych klas I – III października tematyczne dla
  (zawodoznawczych) w klasach I –   do końca wychowawców
  III wg. modułów   roku w modułach
      szkolnego klas I – III
9. Realizacja wybranych form pracy Doradca Od  
  zawodoznawczej z uczniami klas I zawodowy lub października  
  – III ( zajęcia grupowe lub wychowawcy do końca  
  indywidualne)   roku  
      szkolnego  
10. Omówienie dokumentacji i Doradca Marzec – Kontakt
  kryteriów przyjęcia uczniów klas zawodowy kwiecień ze szkołami
  III do szkół wy szych (logowanie i wychowawcy   wyższymi
  internetowe)      
11. Zorganizowanie wycieczek klas III Wychowawcy W Kontakt
  na Targi Edukacyjne i Dni i nauczyciele zależności z Uczelniami
  Otwarte w Uczelniach Wy szych   od potrzeb Wyższymi
      uczniów i  
      możliwości  
      szkół  
12. Sprawozdanie z planowanych Doradca czerwiec Omówienie
  i zrealizowanych zada z zakresu zawodowy   podczas rady
  WSDZ     pedagogicznej
13. Badanie losów absolwentów Jw. Wrzesień Kontakt
    i wychowawcy przyszłego z absolwentami
    klas III roku  

Ad. 2 Czynniki prawidłowego wyboru zawodu

Moduł I – klasy I – „Uczeń poznaje siebie”

Lp. Treści programowe Uwagi o realizacji
1. Poznajemy swoją osobowość – temperament (wpływ Spotkania z doradcą
  zawodowym, zajęcia z
  predyspozycji psychofizycznych na wybór zawodu,
  podstaw przedsiębiorczości,
  testy, gry i zabawy)
  zajęcia z wychowawcą
   
2. Analiza swoich mocnych i słabych stron Zajęcia z podstaw
  przedsiębiorczości, spotkania
  (wykonywanie analizy SWOT, testy)
  z doradcą zawodowym
   
3. Moje warto ci i cele życiowe (określenie własnych Spotkania z doradcą
  zawodowym, zajęcia z
  wizji rozwoju osobowego)
  wychowawca
   
4. Podejmowanie decyzji (proces podejmowania decyzji,  
  środki do osiągnięcia celu, identyfikacja trudno ci Spotkania z doradcą
  i czynników wspomagających podjęcie decyzji. zawodowym, zajęcia z
  Zrozumienie konieczno ci przewidywania wychowawcą
  konsekwencji własnych decyzji)  
5. Moje plany edukacyjno – zawodowe (założenie Spotkania z doradcą
  portfolio „Indywidualny Projekt Kariery”, testy zawodowym, zajęcia z
  predyspozycji zawodowych, gry i zabawy) wychowawcą
6.   Zajęcia z podstaw
  Prawa i obowiązki w demokratycznym państwie (np. przedsiębiorczości, spotkania
  co to znaczy by asertywnym i kreatywnym w życiu z doradcą zawodowym,
  zawodowym) zajęcia z wychowawcą,
    psychologiem
7. Działalno gospodarcza człowieka (odkrywanie Zajęcia z wychowawcą,
  i rozwijanie aktywnych postaw wobec nauki oraz spotkania z doradcą
  przyszłej pracy zawodowej, motywacji do osiągania zawodowym, nauczyciele
  celów) innych przedmiotów
8. Gospodarka rynkowa (uświadomienie konieczności Zajęcia z wychowawcą,
  spotkania z doradcą
  stałej aktywności zawodowej i tworzenie poprawnych
  zawodowym, nauczyciele
  relacji międzyludzkich w miejscu nauki i pracy)
  innych przedmiotów
   
9. Organizacja pracy i przepisy bhp – zasady Zajęcia z wychowawcą
  prawidłowego korzystania z komputera (kształtowanie i nauczyciele innych
właściwych postaw oraz motywacji do pracy przy przedmiotów
  komputerze – omówienie przeciwwskazań  
  zdrowotnych)  
10. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolno ci plastycznych Nauczyciel informatyki i inni
  oraz umiejętności planowania architektonicznego
  nauczyciele
  (edytory graficzne- tworzenie i drukowanie prac)
   
11. Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni twórczej – Nauczyciel informatyki
  artystycznej ( tworzenie stron www)
   
12. Usprawnianie spostrzegania , koncentracji uwagi,  
  pamięci oraz rozwijanie zdolno ci matematycznych Nauczyciel informatyki
  (obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym i rozwiązywanie
   
  zada problemowych)  
13. Internetowe poszukiwania ( psychozabawy w Spotkania z doradcą
  zawodowym, zajęcia z
  internecie np. „Jaki jestem? – poznawanie
  wychowawcą, nauczyciel
  osobowo ci)
  informatyki
   
14.   Zajęcia z wychowawcą,
  Poznajemy siebie – swoje uzdolnienia spotkania z doradcą
    zawodowym
15.   Zajęcia z wychowawcą,
  Poznajemy swoje zainteresowania spotkania z doradcą
    zawodowym
16.   Zajęcia z wychowawcą,
  Moja samoocena spotkania z doradcą
  zawodowym, psychologiem,
   
    pedagogiem
  Moduł II – klasy II – „Uczeń poznaje różne zawody”
     
Lp. Treści programowe Uwagi o realizacji
1. Praca w życiu człowieka a wybór zawodu (rola pracy Zajęcia z podstaw
  w życiu człowieka, określenie własnej postawy przedsiębiorczości
  wobec pracy w szkole i w domu)  
2. Co to znaczy dobrze i źle wybrany zawód? (poznanie Zajęcia z wychowawcą,
  kryteriów właściwego wyboru zawodu – określenie spotkania z doradcą
  pozytywów i negatywów zawodowych) zawodowym
3. Poznajemy zawody (zawody przyszło ci – Zajęcia z wychowawcą, lekcje
  prezentacje multimedialne, informacje z internetu lub podstaw przedsiębiorczości,
  spotkania z przedstawicielami firm, lud mi sukcesu) spotkania z doradcą
    zawodowym, przedstawicielami
    różnych zawodów
4. Moje plany edukacyjno – zawodowe (ankiety, cie ki Zajęcia z wychowawcą, doradcą
  karier, uzupełnianie portfolio „Indywidualny Projekt zawodowym i psychologiem z
  Kariery, testy psychologiczne) PPP
5. Moja przyszło zawodowa (klasyfikacja zawodów Zajęcia z wychowawcą
  i specjalności) i doradcą zawodowym
6. Poznajemy różne grupy zawodów (informator J. w.
  o zawodach, opisy zawodów)  
7. Komunikacja interpersonalna Zajęcia z wychowawcą
    i podstaw przedsiębiorczości
8. Człowiek i jego potrzeby Zajęcia z psychologiem, zajęcia
    z podstaw przedsiębiorczości
9. Rola i funkcje rodziny Zajęcia z wychowawcą
10. Gospodarowanie czasem, umiejętność dobrego Zajęcia z podstaw
  zarządzania własnym czasem przedsiębiorczości, spotkania z
    doradcą zawodowym, zajęcia z
    wychowawcą
11. wiat zawodów (opisy zawodów, zajęcia Zajęcia z wychowawcą,
  aktywizujące wybór zawodu, gazetka spotkania z doradcą
  zawodoznawcza) zawodowym
12. Gospodarka rynkowa (znaczenie prowadzenia Zajęcia z podstaw
  negocjacji rynkowych i tworzenia [poprawnych przedsiębiorczości
  relacji w miejscu pracy)  
13. Przedsiębiorstwo – podmiot gospodarki rynkowej Zajęcia z podstaw
  (odpowiedzialno indywidualna i grupowa, zasady przedsiębiorczości, Dzień
  racjonalnego gospodarowania, przykłady ścieżek Przedsiębiorczości
  awansu zawodowego pracowników. Zdolno ci i  
  umiejętności organizacyjne. Umiejętności wymagane  
  do rozpoczęcia działalności gospodarczej)  
14. Moje spotkania zawodowe (spotkania z Zajęcia z wychowawcą , Dzień
  przedstawicielami różnych zawodów, Dzień Przedsiębiorczości, zajęcia z
  Przedsiębiorczości) podstaw przedsiębiorczości
15. Wycieczki zawodoznawcze Zajęcia z wychowawcą

Moduł III – klasy III – „Kim będę? – Uczeń poznaje ścieżki kształcenia po szkole ponadgimnazjalnej i rynek pracy”

Lp. Treści programowe Uwagi o realizacji
1. Oferta edukacyjna dla absolwenta szkoły Zajęcia z wychowawcą,
  ponadgimnazjalnej (system edukacji, zasady spotkania z doradcą
  rekrutacji, preferencje dla niektórych kandydatów) zawodowym
2. Mój rozwój zawodowy (tworzenie cie ki kariery Zajęcia z wychowawcą,
  zawodowej) pedagogiem, doradcą
    zawodowym
3. Poznajemy programy rynku pracy (pośrednictwo Zajęcia z doradcą, kontakt z
  pracy, poradnictwo zawodowe, kluby pracy, biura PUP
  karier, szkolenia, Mobilne Centra Karier i Informacji  
  Zawodowej)  
4. Samoocena jako podstawa umiejętności Zajęcia z wychowawcą,
  rozpoznawania własnych atutów i ograniczeń doradcą zawodowym,
  (autoprezentacja, analiza SWOT, testy) pedagogiem, psychologiem i
    inne zajęcia edukacyjne
5. Lokalny i krajowy rynek pracy (dokumentacja Zajęcia z wychowawcą,
  obowiązująca podczas ubiegania się o pracę – pisanie zajęcia podstaw
  CV i listów motywacyjnych, rozmowa przedsiębiorczości, spotkania
  kwalifikacyjna) z doradcą zawodowym, inne
  zajęcia edukacyjne
6. Mobilno zawodowa jako zjawisko cywilizacyjne Zajęcia z doradcą
  (rynek pracy – problem bezrobocia, przyczyny i zawodowym, zajęcia z
  skutki, sposoby rozwiązywania problemów) podstaw przedsiębiorczości,
    spotkania z pracownikami
    PUP, Mobilnym Centrum
    Kariery
7. Drogi poszukiwania pracy( aktywno i kreatywno Spotkania z doradcą
  zawodowa w kraju oraz za granic , Europejskie zawodowym, współpraca z
  Służby Zatrudnienia – EURES PUP
8. Zawody przyszło ci (prezentacje, poszukiwania w Zajęcia z doradcą
  internecie) zawodowym, wychowawcą ,
    inne zajęcia edukacyjne np.
    informatyka
9. Udział w życiu publicznym (umiejętności Zajęcia z wychowawcą,
  interpersonalne w zespole szkolnym a w zakładzie doradcą zawodowym,
  pracy, sztuka autoprezentacji – osi ganie sukcesów spotkania z
  zawodowych, mowa ciała) przedstawicielami firm i
    samorządu lokalnego
10. Pojęcie funkcjonowania giełdy w gospodarce Zajęcia z wychowawcą,
  rynkowej (Targi Edukacyjne, Giełdy Pracy – spotkania z doradcą
  poznajemy szkolnictwo wyższe i rynek pracy w zawodowym, udział w
  środowisku lokalnym i krajowym) Targach Edukacyjnych i
    Giełdach Pracy
11. Samodzielna Działalno Gospodarcza (jak zostać Zajęcia z podstaw
  przedsiębiorcą – mój biznesowy plan edukacyjno- przedsiębiorczości, spotkania
  zawodowy) z doradcą zawodowym,
    spotkania z
    przedsiębiorcami, Dzień
    Przedsiębiorczości
12. Rola i zadania Polski w Unii Europejskiej (polityka Zajęcia z doradcą
  edukacyjna w UE – przedstawienie możliwości i zawodowym, wychowawcą
  korzy ci edukacyjnych za granic dla młodzie y  
  polskiej)  
13. System poradnictwa zawodowego i konieczno Zajęcia z wychowawcą,
  kształcenia ustawicznego (rodzaje umiejętności spotkania z doradcą
  koniecznych do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. zawodowym, współpraca z
  Działalność Urzędu Pracy i firm pośrednictwa pracy, instytucjami rynku pracy
  poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni  
  medycyny pracy, zapoznanie się z informatorem o  
  szkolnictwie wyższym i policealnym)  
14. Moje plany edukacyjno-zawodowe Spotkania z doradcą
    zawodowym, wychowawcą,
    pedagogiem
15. Mój wybór – moja przyszło Zajęcia z wychowawcą,
    spotkania z doradcą
    zawodowym
16. Aktywno na rynku pracy Zajęcia z podstaw
    przedsiębiorczości, spotkania
    z doradcą zawodowym

 

Ad. 3 Przewidywane efekty podejmowanych działa

Realizacja założonego programu działa z zakresu WSDZ umożliwi młodzieży osiągnięcie znaczących efektów edukacyjnych w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia i drogi zawodowej. Następstwem realizacji tego programu jest równie pomoc rodzinie w wypełnianiu przez nią podstawowych obowiązków społecznych, czyli w wychowaniu i kształtowaniu określonych postaw i zachowań, w szczególności związanych z właściwym planowaniem Kariery Edukacyjno – Zawodowej ich dzieci.

W związku z powyższym, absolwent szkoły będzie umiał określić (opisać):

  • Różne zawody (siebie w relacji zawodowej, swój zawód w grupie zawodowej, charakterystyk swojego zawodu i pokrewnych zawodów oraz źródła informacji o zawodach),
  • Swoją osobowo (szczególnie w zakresie silnych cech, na których będzie mógł oprzeć swoją przyszłość, a jednocześnie dokona właściwej samooceny własnych możliwości psychofizycznych celem podjęcia prawidłowej decyzji zawodowej),
  • Ścieżki kształcenia i rynek pracy (program edukacyjny w wybranej szkole, możliwości ustawicznego kształcenia się oraz regionalny i ogólnopolski rynek pracy – na tej podstawie racjonalnie i trafnie zaplanuje swoją Karierę Edukacyjno-Zawodową),
  • Poziom zdobytej wiedzy i sprawności w aktywnym i samodzielnym rozwiązywaniu sytuacji edukacyjno-zawodowych,
  • Warto gromadzonych i przekazywanych informacji zawodoznawczych przez szkolnego doradcą zawodowego,
  • Rolę i znaczenie profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego w ramach bliskiego kontaktu interpersonalnego na terenie macierzystej szkoły.

Efektem końcowym realizacji programu jest przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media