Slajd 01

Misja

Misja

 • umożliwiamy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdania egzaminu maturalnego pozwalającego na kontynuację edukacji na wyższych etapach kształcenia;
 • prowadząc działalność dydaktyczną dostosowujemy treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 • kształtujemy u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • rozwijamy u uczniów szacunek dla wiedzy oraz pasję poznawania świata
  i zachęca do praktycznego stosowania zdobytych informacji;
 • umożliwiamy rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, m.in. poprzez indywidualizację nauczania, a także organizację zajęć pozalekcyjnych,
  w szczególności w celu kształtowania aktywności i kreatywności uczniów;
 • zapewniamy niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
 • rozwijamy u uczniów odpowiedzialność, miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • kształtujemy humanistyczne, patriotyczne i obywatelskie postawy uczniów – w poszanowaniu postępowych tradycji kultury narodowej i powszechnej oraz norm społecznego współżycia;
 • uczymy wrażliwości moralnej, społecznej, emocjonalnej i estetycznej;
 • kształcimy umiejętności samodzielnego formułowania przemyślanych sądów
  i opinii, komunikacji interpersonalnej i samooceny;
 • pozwalamy uczniom podtrzymywać poczucie tożsamości religijnej;
 • umożliwiamy uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej;
 • wspieramy swoich uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej;
 • zapewniamy swoim uczniom bezpieczeństwo i opiekę, podejmujemy działania
  z zakresu profilaktyki problemów młodzieży, upowszechnia wiedzę
  o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnej, a także wobec sytuacji nadzwyczajnych.
 • wspomagamy wychowawczą rolę rodziny;
 • sprawujemy opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa oraz organizując optymalne warunki dla ich prawidłowego rozwoju;
 • kształtujemy właściwe postawy wobec problemów środowiska i jego ochrony;
 • promuje ochronę zdrowia oraz zdrowy styl życia;

 

 

 

Wizja

 Absolwenta III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku to człowiek:

 • wszechstronnie wyedukowany, władający co najmniej dwoma językami obcymi, osiągający wysokie wynik na egzaminie maturalnym, jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów wyższych w kraju i poza jego granicami; posiadający poczucie własnej wartości, swobodnie posługujący się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi; zorientowany w problemach i zagrożeniach współczesnego świata;
 • odczuwający więź ze Szkołą, miastem, regionem, znający historię swojego Liceum i kultywujący jego tradycje; potrafiący dostosować swoje zdolności, umiejętności i ambicje zawodowe wymogów stawianych przez rozwijający się świat;
 • otwarty, serdeczny i gotowy do niesienia pomocy potrzebującym – odznaczający się łatwością w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, charakteryzujący się  wysoką kulturą osobistą, umiejętnością właściwego zachowania w różnych sytuacjach;  odczuwający potrzebę aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnej społeczności oraz poznawania dziedzictwa narodowego, europejskiego, światowego; otwarty,
   posiadający umiejętność pracy zespołowej, empatyczny, asertywny, rozwiązujący problemy na drodze negocjacji i poszukiwania konsensusu; gotowy przyjść  z pomocą słabszym;
 • tolerancyjny – odznaczający się szerokimi horyzontami intelektualnymi; odnoszący się z szacunkiem i zrozumieniem do przedstawicieli innych kultur, ludzi różniących się światopoglądem, wyznawanymi wartościami, religią, kolorem skóry; potrafiący dojrzale podejmować decyzje i dokonywać właściwych wyborów; odważnie wyrażający własne odczucia, emocje, wątpliwości czy krytyczny stosunek do rzeczywistości; formułujący wyważone sądy i opinie, zwłaszcza w sytuacjach trudnych i niepodlegających jednoznacznej ocenie;
 • wnikliwy w poznawaniu otaczającej go rzeczywistości – rozwijający swoje zainteresowania i pasje; pragnący zdobywać nowe doświadczenia, sprawdzać się na różnych polach społecznej aktywności; angażują się w regionalne, polskie i europejskie projekty, których celem jest demokratyzacja życia społecznego, poprawa warunków życia najuboższych; wytyczający sobie kolejne cele i konsekwentnie je realizujący; doskonalący swoje umiejętności
  i kompetencje;
 • posiadający umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków życia; świadomy, że nabyte w szkole umiejętności i wiedza muszą być wciąż doskonalone poprzez pracę samokształceniową; potrafiący korzystać z różnych źródeł wiedzy; gotowy do zdobywania nowych, dodatkowych kwalifikacji; przedsiębiorczy, przygotowany do samodzielnego, dorosłego życia; potrafiący wykorzystać szanse, jakie młodym ludziom stwarza członkostwo Polski w Unii Europejskiej;
 • odpowiedzialny, rozważny, krytyczny – w swoim postępowaniu kierujący się zasadami etycznymi, ukształtowanymi przez rodziców i nauczycieli w procesie edukacji w Liceum oraz wychowania w domu i w szkole; świadomy, iż wartościowy człowiek dąży do wewnętrznego i zawodowego rozwoju, kierując się zasadą: lepiej być niż mieć; potrafiący przyjąć odpowiedzialność za swoje działania i wybory oraz za efekty pracy kierowanej przez niego grupy; krytycznie odnoszący się do informacji relacjonowanych przez środki masowego przekazu; dąży do obiektywnej, racjonalnej oceny sytuacji;
 • promujący zdrowy styl życia; posiadający umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media