Slajd 01

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://lmkwloclawek.pl

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej III Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2007-02-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor – Aneta Jaworska, sekretariat@lmkwloclawek. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 2322965. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

III Liceum Ogólnokształcące zlokalizowane jest w budynku położonym przy
ul. Stanisława Bechiego 1

Budynek będący siedzibą Liceum jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do siedziby szkoły można dotrzeć, korzystając z komunikacji miejskiej. Osoby niepełnosprawne, poruszające się własnym autem mogą korzystać ze szkolnego parkingu. Przy bocznym wejściu do szkoły znajduje się rampa (podjazd z barierkami) oraz platforma dla wózków inwalidzkich, szerokość drzwi dostosowana jest do wymiarów wózków. W szkole wyznaczony jest specjalny pracownik do obsługi tej platformy. Korytarze budynku są płaskie, bez progów. Budynek posiada cztery kondygnacje na które można dostać się schodami oraz windą osobową przystosowaną do transportu osób na wózkach. W windzie dostępne są informujące głosowe informujące pasażerów o piętrach oraz wyświetlacz przedstawiający aktualną pozycję dźwigu. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych. Na terenie placówki brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media