Slajd 01

Konsultacje z rodzicami

L.p. Termin Forma / problematyka Odpowiedzialni
1. 14. 09.2020 Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 godz. 17.00 (aula szkoły)

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 -organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

godz. 17.30

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 -organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

godz. 17.00

Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas 3 egzamin maturalny 2021 godz. 17.30 (aula szkoły)

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 3 -organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

godz. 18.00

Informacje dla rodziców uczniów klas 1 – 3 m.in. o:

  • Statucie Szkoły
  • dzienniku elektronicznym
  • obowiązujących szkolnych zasadach oceniania,
  • kontroli frekwencji
  • szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym
dyrektor

wychowawcy

2. 14. 09.2020 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców LMK godz. 18.15

  • podjęcie uchwał zatwierdzających szkolny program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021
przewodniczący rady rodziców
dyrektor
3. 16.11. 2019 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1-3 – informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu uczniów oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
4. 25.01.2021 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1 -3.

Informacje o ocenach w klasyfikacji śródrocznej.

Dyrektor , wychowawcy,

nauczyciele

5. 25.01.2021 Zebranie Rady Rodziców LMK – przedstawienie sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego
w I półroczu roku szkolnego 2020/2021
przewodniczący rady rodziców,

dyrektor

6. 15.03.2021 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1 -3 – informacje o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu uczniów
oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów;

informacje o przewidywanych ocenach rocznych
i końcowych, w tym szczególnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasyfikacji rocznej i końcowej kl. 3

dyrektor,

wychowawcy

nauczyciele

7. 24.05.2021 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1 – 2 informacje o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu uczniów
oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów;

informacje o przewidywanych ocenach rocznych, w tym szczególnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
w klasyfikacji rocznej kl. 1 – 2

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media