Slajd 01

Konkurs Literacki – Zaproszenie

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w VIII edycji popularnego w Europie konkursu literackiego. Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie.Jak co roku uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie o dowolnej tematyce zawierające słowa Karola Dickensa, którymi Maria Danilewicz Zielińska opatrzyła swoją powieść Dom: „… i czuję tę wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (C. Dickens, Dawid Copperfield). W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Na prace czekamy do 6 kwietnia 2021 r., szczegóły w regulaminie konkursu.

Chociaż losy Marii Danilewicz Zielińskiej związały ją z krajami Europy Zachodniej, zwłaszcza Anglią i Portugalią, do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy kochają literaturę i język polski, bez względu na miejsce zamieszkania. Jako organizatorzy pragniemy popularyzować wśród młodzieży polonijnej wszystkich krajów Europy i świata postawę szacunku do słowa pisanego, dzięki któremu można zachować tożsamość w ciągle zmieniającej się, płynnej rzeczywistości czasów ponowoczesnych. To właśnie język i literatura, będące skarbnicą tradycji, „arką przymierza” między przeszłością a teraźniejszością, jak pisał Mickiewicz, zapewniają człowiekowi łączność z dziedzictwem kultury i zdolność odnalezienia samego siebie w przestrzeni uniwersalnych, ogólnoludzkich wartości.

Poprzez konkurs pragniemy popularyzować czytelnictwo, promować literaturę polską i światową, a nade wszystko uświadamiać młodym ludziom, że łączność z Innymi odbywać się może nie tylko poprzez modne dziś media elektroniczne, ale również za sprawą słowa, które przede wszystkim łączy, zbliża, wzrusza, uczy, bawi, czasem prowokuje do dyskusji, ale nie dzieli.

 

Organizatorzy:

mgr Aneta Jaworska

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego

im. Marii Konopnickiej we Włocławku

dr Miłosz Kłobukowski

nauczyciel języka polskiego w LMK

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Literackiego

im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Słowo i tożsamość

VIII edycja

rok szkolny 2020/2021

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

II. CELE KONKURSU

 1. Tworzenie przestrzeni porozumienia i dialogu międzykulturowego, promowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku wobec Inności.
 2. Rozwijanie patriotyzmu wśród młodzieży polskiej mieszkającej za granicami kraju.
 3. Promowanie i rozwój kultury literackiej oraz kultury języka wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci polonijnych.
 4. Budowanie i umacnianie tożsamości narodowej oraz ducha humanizmu w oparciu o wartości duchowe wypływające z literatury pięknej.
 5. Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej.
 6. Rozwijanie zdolności literackich oraz promocja czytelnictwa.
 7. Promowanie kontaktów międzynarodowych z rówieśnikami oraz dziećmi polskimi mieszkającymi poza granicami kraju.
 8. Wzbudzanie w młodych ludziach refleksji nad przynależnością do przestrzeni historycznej, geograficznej, duchowej, aksjologicznej, którą jest mała ojczyzna, a także ojczyzna utożsamiana z dziedzictwem kultury europejskiej obecnym w korpusie klasyki literatury.
 9. Wpajanie szacunku dla dziedzictwa kultury europejskiej, narodowej oraz regionalnej.
 10. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 11. Zainteresowanie młodzieży osobą i twórczością Marii Danilewicz Zielińskiej.
 12. Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji.

III. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w Polsce oraz dzieci polonijnych uczących się w szkołach polskich poza granicami kraju.

IV. WYMOGI KONKURSOWE

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną, opatrzoną godłem (pseudonimem) zapisanym drukowanymi literami przy prawej krawędzi u góry pierwszej strony pracy.
 2. Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość.
 3. Na konkurs należy nadesłać krótkie opowiadanie o dowolnej tematyce zawierające w treści (możliwe w formie motta, wypowiedzi narratora lub postaci) słowa Karola Dickensa, którymi Maria Danilewicz Zielińska opatrzyła swoją powieść Dom: „… i czuję tę wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (C. Dickens, Dawid Copperfield).
 4. Objętość pracy maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
 6. Prace będą oceniane w trzech kategoriach – młodzież ze szkół podstawowych, młodzież ponadgimnazjalna oraz młodzież polonijna.
 7. Prace prosimy dostarczyć tylko w wersji elektronicznej (w formacie *doc na adres mailowy: slowoitozsamosc@gmail.com do 6.04.2021 r.
 8. Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
 9. 9.Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania razem z regulaminem na stronie internetowej Szkoły. Prace bez wypełnionego i podpisanego formularza nie zostaną dopuszczone do konkursu. Wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej w jednym mailu razem z pracą.

V. LAUREACI I NAGRODY

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Jury powołane przez Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.
 2. Lista laureatów zostanie umieszczona w czerwcu 2021 na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, a także na profilach Szkoły w mediach społecznościowych.
 3. W związku z pandemią COVID-19 wszystkie nagrody i dyplomy zostaną rozesłane pocztą, w bieżącej edycji nie zostanie zorganizowana uroczysta gala podsumowująca.
 4. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci nagrody rzeczowe.

VI. DANE OSOBOWE – RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku; dane kontaktowe: 87-800 Włocławek, ul. S. Bechiego 1, tel. +48 54 232 29 65,   e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jadwiga Olejniczak tel. +48 54 427 0158; jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu: publikacji wizerunku dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali finałowej i innych działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Prezydent Miasta Włocławka, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 6. Prawnym opiekunom ucznia oraz pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).
 7. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.
 2. Przesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, w tym z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych nieletniego ucznia lub przez pełnoletniego ucznia na przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu domowego, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku z siedzibą przy ul. Stanisława Bechiego 1 we Włocławku. Jest to również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika konkursu w celu promocji działalności, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły oraz w mediach społecznościowych zdjęć i filmów z konkursowej gali, w tym na zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły i w mediach społecznościowych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, szkoły, do której uczęszcza oraz miejsca lub wyróżnienia przyznanego przez Jury konkursowe, a także zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły i w mediach społecznościowych i w formie niekomercyjnej publikacji książkowej fragmentów lub całości nadesłanej pracy konkursowej.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatora:

Miłosza Kłobukowskiego (e-mail: milosz.klobukowski@gmail.com).

 

Formularz zgłoszeniowy – 2021 r.

 

GODŁO (pseudonim)

Code name

 
Imię i nazwisko

Name and surname

 
Adres pocztowy

Postal adress

 

 

 

 

E-mail, telefon

e-mail, telephone

 

 

Wiek

Age

 
Nazwa i dane kontaktowe szkoły (adres, e-mail, telefon)

 

School name and contact data (address, e-mail, telephone)

 

 

 

 

 

 

Opiekun naukowy

Tutor

 
Tytuł opowiadania

Story title

 

 

 

 

Niniejszym akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na publikację fragmentów lub całości mojej pracy konkursowej na stronie internetowej Szkoły, w mediach społecznościowych, a także w formie pamiątkowej, niekomercyjnej publikacji książkowej wraz z podstawowymi danymi osobowymi (imię i nazwisko autora, szkoła, miejscowość, kraj). Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promujących konkurs, zdjęciach z gali konkursowej rozpowszechnianych na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, w mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych i ogólnopolskich.

 

…………………………………………

Podpis, data/ Signature, date

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ mojego syna…………………………………………… ur. ………………………………………………. w celu :

 • organizacji Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość;
 • publikacji wizerunku dziecka, jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali konkursowej i innych działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).

 

Wyrażam zgodę

 

………………………………………………………                                                                                                                                                                                     ( podpis rodzica/opiekuna prawnego, data/ Parent’s signature, date)

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku; dane kontaktowe: 87−800 Włocławek, ul. S. Bechiego 1, tel. +48 54 232 29 65, e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jadwiga Olejniczak, tel. +48 54 427 01 58   jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu:
 •  
 • publikacji wizerunku dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali finałowej i innych działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Prezydent Miasta Włocławka, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Prawnym opiekunom ucznia oraz pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).
 4. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z at. 77 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie.

 

Wyrażam zgodę

 

………………………………………………………                                                                                                                                                                                    ( podpis rodzica/opiekuna prawnego, data/ Parent’s signature, date)

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media