tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

AKTUALNOŚCI

Przyjaciel Młodzieży

                                 Regulamin konkursu „Przyjaciel Młodzieży”

Tytuł „Przyjaciel Młodzieży” jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym w kategoriach:

a.            pracownik instytucji

b.            pracownik, nauczyciel szkoły

c.            pracownik stowarzyszenia, organizacji

d.            pracownik urzędu

e.            działacz społeczny, wolontariusz

f.             pracownik firmy

Do typowania kandydatów uczestniczących w Konkursie „PRZYJACIEL MŁODZIEŻY” zapraszamy uczniów włocławskich liceów.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki konkursu: „Przyjaciel Młodzieży”, rozgrywanego na terenie miasta Włocławek.

2. Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej we Włocławku.

3. Celem konkursu jest przede wszystkim wydobycie z cienia cichych bohaterów dnia codziennego, osób, które swoją życzliwością, serdecznością, otwartym sercem i kompetencjami chętnie dzielą się      z włocławską młodzieżą. Pragniemy takie osoby docenić i zaprezentować wszystkim mieszkańcom naszego miasta.

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa        i obowiązki jego uczestników.

5. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 12.11 do dnia 12.12.2019 roku, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się 22.01.2020 roku. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta Gala „Przyjaciel Młodzieży”.

6. Kandydat wyrażający zgodę na udział w konkursie, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną, może być w każdym czasie wykluczony z udziału w konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

§ 2. Organizacja konkursu

1.Do typowania kandydatów do konkursu „PRZYJACIEL MŁODZIEŻY” zapraszamy uczniów włocławskich liceów. Prosimy, aby samorządy uczniowskie poszczególnych szkół zgłaszały po dwóch kandydatów w poszczególnych kategoriach:

a.            pracownik instytucji

b.            pracownik, nauczyciel szkoły

c.            pracownik stowarzyszenia, organizacji

d.            pracownik urzędu

e.            działacz społeczny, wolontariusz

f.             pracownik firmy

Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem prosimy składać za pomocą załączonego formularza do 12.12.2019 roku. Należy go wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu III Liceum Ogólnokształcącego – ul. Bechiego 1, z dopiskiem Konkurs „Przyjaciel Młodzieży”.

2. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko poprawnie zredagowane zgłoszenia (załącznik zgłoszeniowy), nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.

§ 3. Wybór laureatów konkursu

1.Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów do konkursu, członkowie Kapituły wybiorą nominowanych do tytułu „Przyjaciel Młodzieży”, a następnie laureatów, którym ten tytuł zostanie przyznany.

2.Kapitułę konkursu tworzą: Dariusz Duszeński- nauczyciel LMK – Przewodniczący, Angelika Szumińska- nauczyciel LMK, Lidia Piechocka -Witczak-Dyrektor Centrum Kultury Browar „B”, ks. prał. dr hab. Zdzisław Pawlak, prof. UMK filozof i etyk, Kacper Lewandowski- Przewodniczący SU LMK i Przewodniczący SU liceów biorących udział w konkursie „Przyjaciel Młodzieży”.

§ 4. Rozstrzygnięcie konkursu

1.Kapituła Konkursu wybiera zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu pkt.2.§1, których nazwiska zostaną ogłoszone podczas Uroczystej Gali 22.01.2020 roku w Centrum Kultury „ Browar B”.

2. Tytuł ma charakter honorowy, a jego materialna forma to statuetka wraz z aktem nadania.

3. Organizator może przyznać dodatkowo wyróżnienia, w dowolnej formie, ustalonej przez niego              w trakcie trwania konkursu.

4. Każdy kandydat w konkursie otrzyma dwuosobowe zaproszenie na Galę : „Przyjaciel młodzieży”.

§ 5. Postanowienia końcowe i oświadczenia

1.Pełna treść regulaminu będzie udostępniona przez cały czas trwania konkursu na profilu Facebook Gala „Przyjaciel młodzieży”.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku w formie zdjęć i zapisu video             z podaniem mojego imienia i nazwiska wykonanych na potrzeby realizacji konkursu „Przyjaciel Młodzieży” oraz na publikację materiałów - zdjęć i materiałów video z ww. konkursu na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, na stronie Facebook III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku oraz w materiałach papierowych w celach promocyjnych, reklamowych oraz edukacyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały – zdjęcia i zapisy video z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda: nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne, dotyczy wszelkich materiałów zdjęciowych i video z moim udziałem, wykonanych podczas trwania konkursu.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

                                                                           ………………………………………..

                                                                            (czytelny podpis uczestnika konkursu)

                           ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia          i nazwiska dla potrzeb przeprowadzenia konkursu „Przyjaciel Młodzieży”, którego organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku, publicznego prezentowania zdjęć   i wyświetlania materiałów video z ww. konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

                                                KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzule informacyjne z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku;

  • w sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się

  • z Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: Jadwiga Olejniczak tel. +48 54 427-01-58.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Przyjaciel Młodzieży” oraz publikacji zdjęć                     i materiału video z ww. konkursu przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku;

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą   w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;

  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  • posiada Pani/Pan:

a.            na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b.            na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c.            na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d.            prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

             nie przysługuje Pani/Panu:

a.            w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b.            prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c.            na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie „Przyjaciel Młodzieży”.

                                                                                     …………………………………………

                                                                                      (czytelny podpis uczestnika konkursu)

 

KARTA ZGŁOSZENIA

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

archiwum LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl