tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

AKTUALNOŚCI

O Konkursie "Słowo i Tożsamość"

Słowo i tożsamość

Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Lubisz pisać? Marzysz o karierze pisarza, blogera, dziennikarza, naukowca? Interesujesz się literaturą i kulturą? Nie możesz tego przegapić!

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we współpracy z Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku zaprasza do wzięcia udziału w VI edycji popularnego w Europie konkursu literackiego.

Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie.

W tym roku uczestnicy mają za zadanie napisać krótkie opowiadanie zawierające motto z Karola Dickensa. W konkursie mogą brać udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych. Konkurs jest skierowany do uczniów z Polski, jak również dzieci polonijnych mieszkających i uczących się poza granicami kraju.

Terminy:

 • zgłaszanie prac do 31 marca 2019 r.,
 • finał konkursu: 25 kwietnia 2017 r. 

 

Regulamin konkursu

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Literackiego

im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Słowo i tożsamość

VI edycja

rok szkolny 2018/2019

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

        

Organizatorem Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku współpracujące z Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku.

II. CELE KONKURSU

1.      Tworzenie przestrzeni porozumienia i dialogu międzykulturowego, promowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku wobec Inności.

2.      Rozwijanie patriotyzmu wśród młodzieży polskiej mieszkającej za granicami kraju.

3.      Promowanie i rozwój kultury literackiej oraz kultury języka wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci polonijnych.

4.      Budowanie i umacnianie tożsamości narodowej oraz ducha humanizmu w oparciu o wartości duchowe wypływające z literatury pięknej.

5.      Inspirowanie młodzieży do aktywności twórczej.

6.      Rozwijanie zdolności literackich oraz promocja czytelnictwa.

7.      Promowanie kontaktów międzynarodowych z rówieśnikami oraz dziećmi polskimi mieszkającymi poza granicami.

8.      Wzbudzanie w młodych ludziach refleksji nad przynależnością do przestrzeni historycznej, geograficznej, duchowej, aksjologicznej, jaką jest mała ojczyzna, a także ojczyzna utożsamiana z dziedzictwem kultury europejskiej obecnym w korpusie klasyki literatury.

9.      Wpajanie szacunku dla dziedzictwa kultury europejskiej, narodowej oraz regionalnej.

10.  Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

11.  Zainteresowanie młodzieży osobą i twórczością Marii Danilewicz Zielińskiej.

12.  Kształtowanie postaw sprzyjających poszanowaniu zasad uczciwej i zdrowej rywalizacji.

III. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych/gimnazjów i szkół średnich w Polsce oraz dzieci polonijnych w adekwatnym wieku uczących się w szkołach polskich poza granicami kraju.

IV. WYMOGI KONKURSOWE

       

1.         Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę własną, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną opatrzoną godłem.

2.         Jury oceniać będzie oryginalność ujęcia tematu, poprawność stylistyczną, językową i ortograficzną, jak również pomysłowość.

3.         Na konkurs należy nadesłać krótkie opowiadanie o dowolnej tematyce zawierające w treści (możliwe w formie motta, wypowiedzi narratora lub postaci) słowa Karola Dickensa, którymi Maria Danilewicz Zielińska opatrzyła swoją powieść Dom: „… i czuję tę wielką prawdę, że drobiazgi stanowią w sumie życie” (C. Dickens, Dawid Copperfield).

4.         Objętość pracy maksymalnie 3 strony tekstu formatu A4 (czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza).

5.         Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

6.         Prace będą oceniane w trzech kategoriach – młodzież ze szkół podstawowych/gimnazjalnych, młodzież ponadgimnazjalna oraz młodzież polonijna.

7.         Prace prosimy dostarczyć tylko w wersji elektronicznej (w formacie *doc na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.03.2019 r.

8.         Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

9.         Każda praca powinna zawierać załącznik w postaci wypełnionej czytelnie karty zgłoszeniowej dostępnej do pobrania razem z regulaminem na stronie internetowej Szkoły. Prace bez wypełnionego i podpisanego formularza nie zostaną dopuszczone do konkursu. Wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać w formie elektronicznej w jednym mailu razem z pracą.

V. LAUREACI I NAGRODY

1.         Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez niezależne Jury powołane                        przez  Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

2.         Lista laureatów zostanie umieszczona nie później niż 15 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku, a także na profilach Szkoły w mediach społecznościowych.

3.         Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród laureatom odbędzie się 25 kwietnia 2019 r. w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku przy ul. Bechiego 4.

4.         Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci atrakcyjne nagrody rzeczowe.

VI. DANE OSOBOWE – RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku; dane kontaktowe: 87-800 Włocławek, ul. S. Bechiego 1, tel. +48 54 232 29 65,e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jadwiga Olejniczak tel. +48 54 427 0158; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.         Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu:

 • publikacji wizerunku dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali finałowej i innych działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r.poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Prezydent Miasta Włocławka, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Prawnym opiekunom ucznia oraz pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).
 4. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kwestie sporne rozstrzyga organizator.
 2. Przesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, w tym z wyrażeniem zgody przez rodziców/opiekunów prawnych nieletniego ucznia lub przez pełnoletniego ucznia na przetwarzania danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu domowego, szkoły, do której uczęszcza uczestnik, przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku z siedzibą przy ul. Stanisława Bechiego 1 we Włocławku. Jest to również jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika konkursu w celu promocji działalności, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły oraz w mediach społecznościowych zdjęć i filmów z konkursowej gali, w tym na zamieszczenie na stronie internetowej Szkoły i w mediach społecznościowych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, szkoły, do której uczęszcza oraz miejsca lub wyróżnienia przyznanego przez Jury konkursowe, a także zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły i w mediach społecznościowych fragmentów lub całości nadesłanej pracy konkursowej.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Pytania w sprawie konkursu należy kierować do koordynatora:

        Miłosza Kłobukowskiego (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Formularz zgłoszeniowy

Słowo i tożsamość. Konkurs literacki im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Formularz zgłoszeniowy – 2019 r.

GODŁO

Code name

Imię i nazwisko

Name and surname

Adres pocztowy

Postal adress

E-mail, telefon

e-mail, telephone

Wiek

Age

Nazwa i dane kontaktowe szkoły (adres, e-mail, telefon)

School name and contact data (address, e-mail, telephone)

Opiekun naukowy

Tutor

Tytuł opowiadania

Story title

Niniejszym akceptuję regulamin konkursu. Wyrażam zgodę na publikację fragmentów lub całości mojej pracy konkursowej na stronie internetowej Szkoły, w mediach społecznościowych.

…………………………………………

Podpis, data/ Signature, date

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej córki/ mojego syna…………………………………………… ur. ………………………………………………. w celu :

 • organizacji Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Marii Danilewicz Zielińskiej Słowo i tożsamość;
 • publikacji wizerunku dziecka, jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali konkursowej i innych działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku  zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025,1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).

Wyrażam zgodę

………………………………………………………                                                                                                                                                                                     ( podpis rodzica/opiekuna prawnego, data/ Parent’s signature, date)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1.          Administratorem danych osobowych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku; dane kontaktowe: 87-800 Włocławek, ul. S. Bechiego 1, tel. +48 54 232 29 65, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.          Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Jadwiga Olejniczak tel. +48 54 427-01-58   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.          Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO w celu:

 • publikacji wizerunku dziecka jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystej gali finałowej i innych działań, których organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2018r. poz. 1025,1104) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r.poz. 880 i 1089, z 2018 poz. 650).
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: lokalne media, patroni honorowi konkursu: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Prezydent Miasta Włocławka, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 3. Prawnym opiekunom ucznia oraz pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).
 4. W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 5. Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z at. 77 RODO.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym dla wzięcia udziału w konkursie.

Wyrażam zgodę

………………………………………………………                                                                                                                                                                                     ( podpis rodzica/opiekuna prawnego, data/ Parent’s signature, date)

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

archiwum LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Styczeń 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl